• AC/DC电源模块
  型号名称 输入电压(V) 输出电压(V) 最大输出电流(A) 电压调整率(%) 电流调整率(%) 输出纹波电压峰峰值(mv) 输入输出绝缘电阻(MΩ)
  额定值 范围 额定值 范围
  TH100W-AC220-S12 AC/DC变换器 220 176~264 12 11.88~12.12 8.3 1.0 2.0 120 200
  TH200-A220S28I型 AC/DC变换器 220 90-300 24 27.44-28.56 7.15 0.8 0.8 280 10
  TH200-A220S28I型 AC/DC变换器 220 90~300 28 27.44~28.56 7.15 0.8 0.8 100 10
  TH75W-AC220-S12 AC/DC电源模块 220 176~264 12 11.88~12.12 6.25 1.0 2.0 120 100