• 220
  • 2428
  • AC/DC电源模块
    型号名称 输入电压(V) 输出电压(V) 最大输出电流(A) 电压调整率(%) 电流调整率(%) 输出纹波电压峰峰值(mv) 输入输出绝缘电阻(MΩ)
    额定值 范围 额定值 范围
    TH200-A220S28I型 AC/DC变换器 220 90-300 24 27.44-28.56 7.15 0.8 0.8 280 10
    TH200-A220S28I型 AC/DC变换器 220 90~300 28 27.44~28.56 7.15 0.8 0.8 100 10