• 220
  • 12
  • AC/DC电源模块
    型号名称 输入电压(V) 输出电压(V) 最大输出电流(A) 电压调整率(%) 电流调整率(%) 输出纹波电压峰峰值(mv) 输入输出绝缘电阻(MΩ)
    额定值 范围 额定值 范围
    TH100W-AC220-S12 AC/DC变换器 220 176~264 12 11.88~12.12 8.3 1.0 2.0 120 200